Anusha Janardan Pai Asnodkar

Anusha Janardan Pai Asnodkar

Anusha Janardan Pai Asnodkar

研究生

Paiasnodkar.1@osu.edu.

教育

  • B.S.2019年,加利福尼亚州理工学院